Privacybeleid Zuster Kat

Voor Zusterkat is een zorgvuldige omgang en verwerking van de aan haar verstrekte persoonsgegevens van groot belang. Verstrekte persoonlijke gegevens worden daarom ook behoorlijk en discreet/zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zusterkat zal zich daarbij houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelt Zusterkat en waarom?

Voor de dienstverlening van Zusterkat is het noodzakelijk dat gegevens van gebruikers worden vastgelegd in een bestand. Het gaat alleen om contactgegevens, zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Zusterkat gebruikt die gegevens om:

  • Service te verlenen als je dat bij het gebruik van Zusterkat verlangt, bijvoorbeeld als je je wachtwoord bent vergeten;
  • Voor jou interessante informatie te selecteren en deze per e-mail aan je toe te zenden;
  • Toekomstige werkgevers in contact te laten treden met interessante werkzoekenden;
  • Gebruikers de elektronische versie van de nieuwsbrieven van Zusterkat toe te sturen;
  • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Zusterkat, en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij tracht
  • Zusterkat rekening te houden met voorkeuren;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Wat doet Zusterkat met uw gegevens?

Zusterkat heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens op een goed beveiligingsniveau te beschermen. Dit onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens van gebruikers. Op de website Zusterkat worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Doel hiervan is om de inrichting van de website beter te maken zodat Zusterkat.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren, en zijn bezoekers zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

Zusterkat gebruikt deze gegevens alleen om met u te kunnen communiceren. Bent u een klant of leverancier van Zusterkat, dan slaan wij uw gegevens op in ons administratiesysteem om met u te kunnen communiceren en om onze diensten en producten aan u te kunnen factureren mocht dat nodig zijn. Zou onze relatie beƫindigen, dan bewaren wij deze gegevens nog maximaal twee jaar.

Bent u geen klant of leverancier, maar vroeg u ons alleen naar informatie of om u een voorstel toe te sturen, dan bewaren wij u gegevens alleen tijdens dat communicatietraject. Wordt duidelijk dat u geen interesse heeft in meer informatie of om klant bij ons te worden, dan verwijderen wij die gegevens. Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zusterkat. Wanneer u uw toestemming intrekt, kan dit er toe leiden dat Zusterkat haar diensten niet meer aan u kunnen verlenen. U heeft ook het recht op gegevensoverdraag-baarheid. Dat betekent dat u de u betreffende persoonsgegevens die u aan Zusterkat heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm kunt opvragen bij Zusterkat, waarna u die gegevens vervolgens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen zonder daarbij te worden gehinderd door Zusterkat. U kunt dergelijke verzoeken sturen naar: katinka@zusterkat.nl. Indien u vragen of klachten heeft kunt u deze naar hetzelfde e-mailadres sturen, u heeft ook het recht om uw klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Aansprakelijkheid

Zusterkat is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van andere internetsites met betrekking tot de privacy van haar bezoekers. Zusterkat raadt haar bezoekers aan om goed op te letten wanneer zij de internetsite van Zusterkat verlaten en om altijd de privacyverklaring van een andere internetsite te lezen als de betreffende site persoonsgebonden informatie verzamelt.

Geen aansprakelijkheid voor andere sites

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die wordt verzameld door middel van de website Zusterkat.nl. Zusterkat is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de portals. Evenmin is Zusterkat.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de eigen site. Zusterkat.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden informatie van de eigen site te verwijderen.

Wijzigingen

Zusterkat houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid van Zusterkat.nl. Deze privacy statement is op 10 juli 2020 voor het laatst aangepast. Heeft u nog vragen?

Mail dan naar katinka@zusterkat.nl

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.